0001 00:00:00:07 00:00:02:17

ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ

ਕਿਲੋਜਿਊਲਜ਼ ਖਾਧੇ ਹਨ?

0002 00:00:03:05 00:00:05:15

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ,

When you eat out or take away,

0003 00:00:05:15 00:00:08:11

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ

0004 00:00:08:11 00:00:10:19

ਸੋ ਮੀਨੂ ਉਪਰ ਕਿਲੋਜਿਊਲਜ਼ ਵੇਖੋ

0005 00:00:10:19 00:00:12:19

ਅਤੇ ਚੁਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਓ

0006 00:00:12:19 00:00:15:03

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ,

ਮੈਲਬੋਰਨ

" />
Kilojoule labelling is now on the menu of large food chain businesses – both in-store and online.

This includes fast food or chain restaurants that sell things like burgers, pizza, fried chicken, pasta, sushi and noodles. It also applies to drink, café and bakery chains.

From 1 May 2018, large Victorian fast food and supermarket chains are required to display the kilojoule content of ready-to-eat food and drinks on their menus and food tags. They will also need to show the average adult daily energy intake, which is 8,700kJ.

The average fast food meal may contain over half the kilojoules needed for the day. You may be eating far too many kilojoules without realising it. Kilojoule labelling will make it easier for you to make healthier food choices when eating out and taking away food and drinks.

0001 00:00:00:07 00:00:02:17

ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ

ਕਿਲੋਜਿਊਲਜ਼ ਖਾਧੇ ਹਨ?

0002 00:00:03:05 00:00:05:15

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ,

When you eat out or take away,

0003 00:00:05:15 00:00:08:11

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ

0004 00:00:08:11 00:00:10:19

ਸੋ ਮੀਨੂ ਉਪਰ ਕਿਲੋਜਿਊਲਜ਼ ਵੇਖੋ

0005 00:00:10:19 00:00:12:19

ਅਤੇ ਚੁਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਓ

0006 00:00:12:19 00:00:15:03

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ,

ਮੈਲਬੋਰਨ

Content Partner

This page has been produced in consultation with and approved by:

Last updated:

Content on this website is provided for information purposes only. Information about a therapy, service, product or treatment does not in any way endorse or support such therapy, service, product or treatment and is not intended to replace advice from your doctor or other registered health professional. The information and materials contained on this website are not intended to constitute a comprehensive guide concerning all aspects of the therapy, product or treatment described on the website. All users are urged to always seek advice from a registered health care professional for diagnosis and answers to their medical questions and to ascertain whether the particular therapy, service, product or treatment described on the website is suitable in their circumstances. The State of Victoria and the Department of Health & Human Services shall not bear any liability for reliance by any user on the materials contained on this website.